vineri, 15 decembrie 2017

Ordonanţa de urgenţă nr. 88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

In Monitorul oficial nr. 974 / 2017 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Modelul şi conţinutul formularului 108 "Declaraţie privind impozitul pe reprezentanţă"

In Monitorul oficial nr. 966 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 3391/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 108 "Declaraţie privind impozitul pe reprezentanţă".

Declaraţia privind impozitul pe reprezentanţă se completează şi se depune de către reprezentanţa unei/unor persoane juridice străine, autorizată să funcţioneze în România, potrivit legii. 
Reprezentanţa unei/unor persoane juridice străine are obligaţia să depună declaraţia la organul fiscal central competent până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere. În situaţia reprezentanţei unei/unor persoane juridice străine înfiinţate sau desfiinţate în/din România în cursul unei luni din anul de impunere, declaraţia se depune la organul fiscal central competent în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a fost înfiinţată sau desfiinţată, după caz.  
 
Potrivit art. 236 din Codul Fiscal impozitul pe reprezentanță pentru un an fiscal este de 18.000 lei. În cazul reprezentanței unei/unor persoane juridice străine, care se înființează sau desființează în cursul unui an fiscal, impozitul datorat pentru acest an se calculează proporțional cu numărul de luni de existență a reprezentanței în anul fiscal respectiv. 

marți, 12 decembrie 2017

Modificarea Cererii de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal (050)

In Monitorul oficial nr. 959 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 3309/2017 privind modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal.

Acest ordin pune in aplicare alineatul (5) al art. 32 din Codul de procedura fiscala, introdus de OG nr. 30/2017 care precizeaza ca:

"Modificarea domiciliului sau sediului social care reprezintă şi domiciliu fiscal are ca efect şi modificarea de drept a domiciliului fiscal, iar contribuabilul/plătitorul nu are obligaţia depunerii cererii de modificare a domiciliului fiscal. În acest caz, transferul dosarului fiscal al contribuabilului/plătitorului de către vechiul organ fiscal central către noul organ fiscal central se face în termen de 15 zile lucrătoare de la data înscrierii în registrele în care, potrivit legii, se înregistrează modificările privind sediul social/domiciliul."

Cererea de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului se completează şi se depune de către contribuabilii care solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, cu excepţia cazului în care contribuabilii îşi modifică domiciliul sau sediul social care reprezintă şi domiciliul fiscal. 
 
Cererea se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare, şi va fi însoţită de documente care să facă dovada deţinerii sau ocupării legale a spaţiului pentru noul domiciliu fiscal. 
     
Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili noul domiciliu fiscal al contribuabilului.
 
      
Cererea se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent. 


 

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată valalbil de la 1 ianuarie 2018

In Monitorul oficial nr. 950 / 2017 a fost publicata Hotărârea nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
  
Potrivit acestei hotarari incepând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră. 

Modificare: Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 938 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 3300/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.
  
Acest ordin modifica procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru a o actualiza cu ultimele modificari ale Codului fiscal.
  
Totodata, acest ordin modifica si formularul 099 "Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare".
 
Potrivit art. 316 alin. (12
) din Codul fiscal, după anularea înregistrării în scopuri de TVA conform alin. (11) lit. a)-e) şi h), organele fiscale înregistrează persoanele impozabile la solicitarea acestora, astfel: 
  
a) în situaţia prevăzută la alin. (11) lit. a), dacă încetează situaţia care a condus la anulare, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA; 
  
b) în situaţia prevăzută la alin. (11) lit. c), dacă încetează situaţia care a condus la anulare, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA. În cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ai căror asociaţi din cauza cărora s-a dispus anularea înregistrării în scopuri de TVA nu sunt majoritari la momentul solicitării reînregistrării, persoana impozabilă poate solicita reînregistrarea chiar dacă nu a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării conform alin. (11) lit. c); 
 
c) în situaţia prevăzută la alin. (11) lit. d), de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA, pe baza următoarelor informaţii/documente furnizate de persoana impozabilă: 

   1. prezentarea deconturilor de taxă nedepuse la termen; 
   2. prezentarea unei cereri motivate din care să rezulte că se angajează să depună la termenele prevăzute de lege deconturile de taxă;
    
d) în situaţia prevăzută la alin. (11) lit. e), pe baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte că va desfăşura activităţi economice. Data înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile este data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA; 
  
e) în situaţia prevăzută la alin. (11) lit. h), dacă încetează situaţia care a condus la anulare, respectiv societatea nu mai prezintă risc fiscal ridicat, conform criteriilor stabilite la alin. (11) lit. h), de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.